ارزیابان متعدد

در روش کانون ارزیابی، بیش از یک فرد در ارزیابی شرکت کننده نقش دارد. مشاهده های ارزیابان مختلف کمک می کند تا اطمینان پیدا کنیم که خطاهای نگرشی هر یک از ارزیابان بر نتایج نهایی تاثیر نامطلوبی نخواد گذاشت. تحقیقات نشان دهنده آن است که گستره ای از انواع مختلف ارزیابان می تواند نقش معتبری در ارزیابی ایفا کنند. هنگام انتخاب ارزیابان باید به ویژگی هایی نطیر تنوع قومیت، سن، جنسیت و زمینه کاری فرد توجه شود.


ارزیابان مهارت آموخته

ارزیابان باید آموزش و مهارت کافی ببینند و خطوط راهنمای عملکردی را رعایت کنند. آنها باید با به کارگیری برخی رویه های نظام مند مشاهده های رفتاری خاصی را هنگام بروز آن ها، به نحوی موفقیت آمیز ثبت کنند، رفتار ها را در ابعاد گوناگون ارزیابی و طبقه بندی کنند و سطح عملکرد هر فرد ا قضاوت نمایند. سپس این مشاهده ها را برای سایر ارزیابان شرح دهند.
آن ها باید در برخی موارد برای موفقیت کلی افراد، ارزیابی هایی انجام دهند و برای پرورش آنها در آینده پیشنهاداتی ارائه دهند. لذا باید آموزش های لازم را ببینند و از مهارت کافی برخوردار باشند. برخی عناصر مربوط به مهارت آموزی عبارت اند از: بحث درباره مفهوم ابعاد مورد سنجش، چگونگی مشاهده و ارزیابی رفتار، جامع بودن اطلاعات در تیم ارزیابی و ارائه بازخورد به شرکت کنندگان.