شتابدهنده استعداد آنام

 ارزش آفرینی و تحقق ماموریتها ، فلسفه وجودی سازمانها بوده که ناشی از ترکیب اثربخش و بهینه منابع ورودی ، فرآیندها ، خروجی ها و توجه به محیط پیرامونی سازمانها می باشد . مدیران سازمانی نقش و عامل اصلی طراحی و ترکیب منابع و کنترل محیط ، نوآوری درونی سازمان و کارآیی مجموعه عوامل فنی و تخصصی می باشند. ایفای این مسئولیتها از طریق دانش و تجربه حاصله از مهارتهای فنی، قابلیت و شایستگی ناشی از مهارتهای ادارکی و انسانی موثر، ایجاد و توسعه و امکان پذیر می گردد .

شتابدهنده استعداد آنام با ماموریت و هدف توسعه مهارتهای مدیران و رهبران سازمانی همسو با نیازهای قرن 21 ، بر این باور می باشد که با رویکرد های توسعه ای و مدلهای یادگیری روز آمد که عمدتا مبتنی بر مدلهای شایستگی سازمانی می باشد، امکان مواجهه و مدیریت تحولات پیش رو وجود دارد و لذا می توان بسیاری از این تهدیدات را با ارتقاء توان مدیران و سازمانها به فرصت تبدیل نمود .

تحقق این اهداف مشروط بر شناخت کامل مسائل و نیازهای سازمانها و تعیین خلاء های دانشی و مهارتی مدیران می باشد . ولذا شتابدهنده استعداد آنام در مرحله اول با توجه به ماموریتها و رسالتهای سازمانها ، طراحی مدل شایستگی بومی سازمانها را با توجه به فرهنگی سازمانی و همسویی با راهبردهای اصلی سازمان ،در دستور کار قرار داده و این مدل را محور برنامه های توسعه ای برای سازمانها قرار می دهد . در مرحله بعد و از طریق کانون ارزیابی و توسعه و همچنین شتابدهنده استعداد ، مدیران و استعدادهای مدیریتی را با رویکرد جانشین پروری مورد ارزیابی قرار داده و با ترسیم نمیرخ شایستگی مشاغل و افراد ، اقدامات لازم بابت برنامه های توسعه ای در دستور کار قرار می گیرد . در ادامه مسیر تعالی ، از طریق برنامه های مختلف توسعه ای که به تناسب مشاغل و افراد متنوع خواهد بود، مهارتهای مورد نیاز، ارتقاء و توسعه یافته و با بازخوردهای دریافتی از اثر بخش بودن برنامه ها اطمینان حاصل می گردد.
تعالی سازمانی فرآیندی است که ناشی از سرآمدی در عملکرد و نتایج می باشد . شتابدهنده استعداد آنام در مسیر برتری و تعالی سازمانی، مسیر شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در سازمانها را برنامه ریزی و اقدام نموده و به عنوان مشاور و تسهیلگر در کنار مدیران و رهبرانی فرهیخته و تعالی اندیش سازمان تحقق و وصول به چشم انداز آرمانی سازمان را تسهیل و یاری می نماید .

برخی از خدمات و امکانات ما