*مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
*نویسنده و مترجم ۱۵ جلد کتاب در زمینه مدیریت استراتژیک، تحول سازمانی، خلاقیت و نوآوری، طرح ریزی و کنترل، منابع انسانی، مدیریت بحران، تحقیق عملیاتی و…
*برخوردار از پیشینه هشت سال مدیریت مطالعات استراتژیک، مطالعات تطبیقی مدیریت و مسائل نظام مدیریتی کشور
*پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۵ هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور
* دریافت لوح تقدیر دکتری برجسته سال ۲۰۰۷ سازمان توسعه مدیریت اروپا و موسسه علمی و انتشاراتی جهانی اِمِرالد
*سردبیر فصلنامه تحول اداری
*مشاور خبره در مسائل راهبردی و عملیاتی مدیریتی در دستگاه های تصمیم ساز بخش دولتی و خصوصی