خلاصه کتاب های مدیریتی

کتاب رئیس بی لقب

خلاصه کتاب از خوب به عالی

خلاصه کتاب رهبری الهام بخش

خلاصه کتاب پنجمین فرمان

خلاصه کتاب راز موفقیت

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت