آموزش مبتنی بر مدل های شایستگی

یکی از موفق‌ترین روش‌ها در حوزه آموزش و توسعه مدیران، آموزش بر اساس شایستگی Competency-Based Training یا CBT است. در این روش محور برنامه‌های آموزش و توسعه، شایستگی‌ها هستند. مهمترین تفاوت میان برنامه‌های توسعه مدیریت بر مبنای شایستگی با برنامه‌های آموزشی دیگر در نوع طراحی و اجرای آن می‌باشد.  بنابراین در این برنامه‌های توسعه سعی بر این است که فرد شایستگی را در عمل یاد بگیرد. بر این اساس پس از ارائه دانش به تمرین شایستگی نیز پرداخته می‌شود بدین منظور از روش‌هایی مثل سناریو نویسی، بررسی موردی و ایفای نقش استفاده می‌شود.

گام به گام طراحی برنامه توسعه مدیران بر مبنای شایستگی 

 

 

 

 

 

فرآیند آموزش مبتنی بر

نکته مهم در آموزش مبتنی بر شایستگی این می باشد که بعد از تعیین شکاف شایستگی های فردی ، در صورتی که این شکاف ناشی از نقصان در دانش مدیر باشد ، برنامه ریزی توسعه دانش از طریق کلاس و کتاب و بیان مباحث تئوری تکمیل می شود . در صورتی که این شکاف ناشی از نقصان مهارت باشد از طریق انجام تجربی و عملی فعالیت و با راهنمایی مربی و همکاران تکمیل می شود.

 

 

 

تا کنون الگوهای آموزشی و یادگیری متنوعی جهت ایجاد و تکمیل شایستگی های مدیران برنامه ریزی و اجرا شده است . طبق بررسی های انجام شده ، شتاب دهنده استعداد های مدیریتی آنام از بین مدلهای متنوع آموزشی با تاکید بر یادگیری اثر بخش دو مدل را به عنوان مبنای توسعه و یادگیری مدیران انتخاب نموده است :