کانون ارزیابی چه هست؟

کانون ارزیابی به نام های مختلفی شناخیه می شود که تمامی این اسامی یک مفهوم را می رسانند. این عبارت از 2 جزء assessment و center ساخته شده است و خاستگاه آن بریتانیا و ایالات متحده است. واژگان مشابه این مفهوم عبارت است از: Evaluation,Estimation, Apprasal, Measurement
نزدیک ترین واژه برای مفهوم سنجش رفتار واژه Assessment است. در کنار آن، مفهوم Center به معنای مرکز یا نقطه ثقل استفاده نمی شود، بلکه به معنای کانون یا اجتماعی حقوقی است که متخصصین آن درمورد موضوعات مختلف به اجماع نظر می رسند. با این توضیخات، کانون ارزیابی رویکردی است که در آن اقدام به سنجش رفتار ها می شود و متخصصین این حوزه در کنار هم در مورد آن رفتار ها به اجماع نظر می رسند.

کانون ارزیابی، بر خلاف آنچه ممکن است از نام آن برداشت شود، یک مکان خاص، یک روش واحد یا یک روش پیش بینی عملکرد شغلی نیست. کانون ارزیابی اساسا ترکیبی ساختاریافته از فنون ارزیابی است که به منظور فراهم آمدن ارزیابی کلی از هر شرکت کننده به کار گرفته می شود. با این حال و در عمل، هر ویژگی به دور از کلیات، تجزیه و تحلیل می شود. هدف کانون ارزیابی، سنجش خصایص افراد در تطبیق آنها با مجموعه ای از شایستگی های مورد نیاز در شغل مربوطه است


به طور کلی، کانون ارزیابی یعنی ارزیابی استاندارد رفتار ها در چند بُعد توسط ارزیابان آموزش دیده در تمرینات شبیه سازی شده مرتبط با شغل و مشاهده، ثبت، طبقه بندی و امتیازدهی(ORCE). این امر با کمک پرسش نامه های شخصیت و آزمون های شناختی و توانایی تکمیل می شود. در نهایت تمام این نتایج، در جلسه جمع بندی، با حضور ارزیابان طرح و همچنین با کمک فرآیند آماری باهم تفیق می شوند.
در جلسه جمع بندی ارزیابان، رفتارهای داوطلب در هر یک از شایستگی ها در تمرین های مختلف بررسی و نتیجه عملکرد در قالب گزارش بازخورد به شرکت کننده ارائه می گردد. نوع گزارشات بسته به ماهیت ارزیابی یا توسعه ای بودن کانون تهیه می شود


به طور خلاصه، مأموریت کانون های ارزیابی و توسعه را می توان چنین برشمرد:
. سنجش میزان قابلیت های بالقوه و بالفعل داوطلبان تصدی یک شغل مدیریتی و به طور کلی همه مدیران؛
. پیش بینی عملکرد آتی داوطلبان در صورت تصدی شغل یا پست مدیریتی مرتبط و حتی غیر مرتبط؛
. امکان ارائه پیشنهادها و راهکارهایی جهت توسعه مهارت و آموزش های مورد نیاز داوطلبان به واحدهای متولی مدیریت منابع انسانی و آموزش؛
. ارائه مشاوره حرفه ای به داوطلبان در خصوص حرفه و مسیر رشد شغلی و نهادینه کردن شخصی سازی یادگیری ها به صورت متوازن و مستمر و شناسایی عیار مدیران جهت رسیدن به اهداف راهبردی سازمان و ایجاد آمایش سرزمینی مدیران در بخش های مختلف سازمان.
ارکان کلیدی کانون ارزیابی و توسعه
1. شرکت کنندگان به عنوان رکن اصلی
2. مدل شایستگی
3. تمرین های شبیه سازی شده و ابزار های مختلف
4. تیم کانون و ارزیابان مجرب و آموزش دیده
5. بازخورد فردی و سازمانی