مدل شایستگی

انجام موفقیت آمیز نقش ها و وظایف مدیران و ایجاد عملکرد اثر بخش در سازمانها بر پایه دانش ، مهارت ، توانایی های رفتاری و نگرشی می باشد که تحت عنوان شایستگی های مدیریتی   (Managerial competencies) معرفی می گردند.
ارتباط مدل های شایستگی محوری (CORE  COMPETENCY MODELS) با طراحی سازمانی و تمامی ارکان و اجزاء و به عنوان زیرساخت نظامهای منابع انسانی سازمانها، در تمامی سازمانهای پیش رو و اثر بخش به اثبات رسیده و روز به روز برضرورت تدوین مدلهای شایستگی تاکید بیشتری می گردد.طراحی مدل های شایستگی

 

طراحی مدل های شایستگی از جمله روش‌هایی است که با توجه به ایجاد جهت گیری استراتژیک در سازمانها، برای انطباق پذیری و سازگاری سازمان‌های مدرن با تغییرات مدام و مستمر محیط کاری به وجود آمده و موجب نظم بخشیدن به مجموعه تواناییهای مورد نیاز سازمان در تمام سطوح و فعالیتهای سازمان می گردد.

قابلیتها و توانایی های مورد نیاز هر سازمان با توجه به ماموریت و اهداف ومحیط داخلی وبیرونی ، متفاوت می باشد ولذا طراحی مدل شایستگی های عمومی و محوری در هر سازمانی ، نیازمند بررسی و تحقیق و طراحی به صورت ویژه جهت آن سازمان می باشد .

مدل شایستگی آنام

با توجه به سطح خبرگی شتاب دهنده آنام که ناشی از اعضاء هیات علمی و در اختیار داشتن مدلهای مختلف شایستگی می باشد ، طراحی و ایجاد مدل شایستگی های محوری مدیران به عنوان نقطه شروع توانمندی و توسعه سازمانی پیشنهاد می گردد.


پ

کاربرد و مزایای مدل شایستگی

مدل های شایستگی به عنوان مبنایی برای مدیریت و برنامه های جانشین پروری استفاده می شوند. در نبود آن ها سازمان ها به ندرت می توانند در رویکرد مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری پیشرفت کنند. مدل شایستگی به مثابه برنامه کار است که می توان بر اساس آن شایستگی های کنونی مورد نیاز حال و آینده سازمان را برنماه ریزی نمود.
مدل های شایستگی ابزار هایی بادوام هستند که از آنها برای آماه کردن نیروی کار حال و آینده و حفظ کارکنان متصدی بامهارت استفاده می شود تا بتوانند نیازمندی های شغلی و دیگر نیازهای کارفرما را برآورده کنند. به علاوه، برای کشف و توسعه اهداف در طول زمان، تغییر شغل و تغییرات بازار، مدل های شایستگی بر شایستگی های حال حاضر و تمرکز مجدد یا ارتقای شایستگی های لازم تمرکز می کنند. هر فرد با دانش و استفاده از اطلاعاتی نظیر مدل شایستگی و آگاهی از قوت ها و ضعف هایش می تواند شغل آینده یا موقعیت شغلی خودش را مدیریت کند، انتخاب حال حاضر را هدایت کرده یا اطلاعاتی را برای بررسی فرصت های مسیر شغلی بیابد تا به شایستگی مدنظرش برسد.