پیش نمایش

بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چارههايي بودهاند و كوشش زيادي در اين راه مبذول
داشتهاند. هر چند اين تلاشها بيثمر نبودهاند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خـود بـه همـراه
داشتهاند. سادهانگاري شايعترين اين آفات اسـت. در بعـد مـديريت ايـن قضـيه خـود را بـه شـكل
عملزدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حـل مسـائل و در يـك كـلام، جسـتجوي نسـخهاي
شفابخش و ابزاري همهكاره، نشان ميدهد. تئوريهاي همهشـمول و جـامعي كـه مـدعي حـل تمـامي
مسائل غامض و پيچيده مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر ميدانند، بارزترين نماد اين
جريان آفتزده هستند

مشاهده فایل خلاصه کتاب پنجمین فرمان