پیش نمایش

رهبرانی که پيوسته حرفهاي خود را نقض می کنند، چندان دوام نمی آورند وبا اینكه غالبا با نفرت از آنها یاد می شود. گذشت آن زمانی که رهبران موجودات فوق بشري تلقی می شدند، افرادي بلند پرواز وپرغرور. امروزه رهبران باید انسانهایی حقيقی،بی آلایش وکاملا فرهيخته به نظر برسند. رهبري درپيچيده ترین تعریف به نوعی رفتارگفته می شودکه شماربسيارمعدودي ازمامی توانندبه ان عمل کنند.

خلاصه کتاب رهبری الهام بخش