تیزر برگزاری کارگاه رهبری تحول سازمانی

برگزاری کارگاه رهبری تحول سازمانی با تدریس جناب آقای دکتر مجید پسران قادر، توسط شتاب دهنده استعداد آنام 

تیزر برگزاری کارگاه آینده پژوهی

برگزاری کارگاه آینده پژوهی با تدریس اساتید: جناب آقای دکتر احمد کوهی و سرکار خانم دکتر اردبیلی، توسط شتاب دهنده استعداد آنام 

تیزر برگزاری کارگاه پیوست نگاری فرهنگی

برگزاری کارگاه پیوست نگاری فرهنگی با تدریس جناب آقای دکتر حسین بنیانیان توسط شتاب دهنده استعداد آنام